logo

A A A

Szczegóły w poniższych załącznikach:

 

Ogłoszenie o naborze Pobierz/Otwórz
Regulamin rekrutacji Pobierz/Otwórz
Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz/Otwórz
Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz/Otwórz
Formularz rekrutacyjny (wewnętrzny) ZSO Pobierz/Otwórz

 

Uczniowie zainteresowani składają w sekretariacie szkoły, w terminie od 8 do 22 września 2020 r., deklarację uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu oraz wewnętrzny formularz rekrutacyjny.

 

30 uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III" zgłosiło się na miesięczne staże zawodowe. Wraz z końcem lipca swoje prace zakończyło 19 licealistów.

Mimo sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, uczniowie dostali możliwość uczestniczenia w stażach zawodowych w ramach realizacji projektu "Przez naukę do sukcesu III".

Powiat Wąbrzeski ogłosił nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18. Uczniowie zainteresowani odbyciem stażu składają deklarację uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika projektu (wzory poniżej) w sekretariacie szkoły w terminie od 25 maja 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00-14:00. Przyjmowana będzie tylko kompletnie wypełniona dokumentacja, w przypadku osób niepełnoletnich zarówno na deklaracji jak i oświadczeniu konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie-staż.pdf Pobierz/Otwórz
Oswiadczenie uczestnika projektu RODO Pobierz/Otwórz
Zarządzenie Nr 31 Starosty Wąbrzeskiego Pobierz/Otwórz
Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu Pobierz/Otwórz
Regulamin rekrutacji na staż zawodowy Pobierz/Otwórz
Spakowany komplet dokumentacji Pobierz/Otwórz

 

Kryteria premiujące:

  • wysoka średnia ocen z przedmiotów za ostatni semestr, (1-15 pkt.),
  • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, (0/5pkt.),
  • dodatkowe punkty otrzymają uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i ekonomicznej (opinia wychowawcy/pedagoga), (0-5pkt.),
  • ocena z zachowania na świadectwie.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji oraz u szkolnego koordynatora projektu - Pana Jarosława Krause.

UWAGA.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, po wejściu do szkoły, każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, jako działania profilaktycznego przed koronawirusem. To obowiązkowa czynność. W budynku znajduje się stolik wraz z dozownikami zawierającymi płyn dezynfekcyjny.

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”