Staże w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu IV”. Uczniowie zainteresowani odbyciem stażu składają deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika projektu (załączniki poniżej) w sekretariacie szkoły w terminie od 15 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Przyjmowana będzie tylko kompletnie wypełniona dokumentacja, w przypadku osób niepełnoletnich zarówno na deklaracji jak i oświadczeniu konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego
  4. Ogłoszenie o naborze
  5. Regulamin

Kryteria premiujące:

  • średnia ocen z przedmiotów za ostatni semestr;
  • frekwencja na zajęciach szkolnych;
  • dodatkowe punkty otrzymają uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i ekonomicznej (opinia wychowawcy/pedagoga);
  • ocena z zachowania na świadectwie.

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w rekrutacji decydować będzie kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji oraz u szkolnego koordynatora projektu – Pana Jarosława Krause.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę