Staże w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III”

Powiat Wąbrzeski ogłosił nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18. Uczniowie zainteresowani odbyciem stażu składają deklarację uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika projektu (wzory poniżej) w sekretariacie szkoły w terminie od 25 maja 2020 do 05 czerwca 2020 r, w godzinach 8:00 – 14:00. Przyjmowana będzie tylko kompletnie wypełniona dokumentacja, w przypadku osób niepełnoletnich zarówno na deklaracji jak i oświadczeniu konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

1) Deklaracja uczestnictwa
2) Oświadczenie uczestnika projektu
3) Zarządzenie Starosty Wąbrzeskiego
4) Ogłoszenie o naborze
5) Regulamin rekrutacji na staż zawodowy

Kryteria premiujące:

  • wysoka średnia ocen z przedmiotów za ostatni semestr, (1-15 pkt.)
  • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, (0/5pkt.)
  • dodatkowe punkty otrzymają uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i ekonomicznej (opinia wychowawcy/pedagoga), (0-5pkt.)
  • ocena z zachowania na świadectwie.

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji oraz u szkolnego koordynatora projektu – Pana Jarosława Krause.

UWAGA.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, po wejściu do szkoły, każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, jako działania profilaktycznego przed koronawirusem. To obowiązkowa czynność. W budynku znajduje się stolik wraz z dozownikami zawierającymi płyn dezynfekcyjny.

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę