Stypendia pomostowe

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w zakresie Programu Stypendiów Pomostowych. LGD
Ziemia Wąbrzeska w 2017 r. zostało włączone do Programu Stypendiów Pomostowych. W
tym roku planuje udzielić kolejne stypendia pomostowe na I rok studiów dla uzdolnionych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, szkół branżowych II stopnia z obszaru
działania Stowarzyszenia.

Kilka słów o Programie…
Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych
programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych
miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz
wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki
zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP
Paribas, oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie.
Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium w XXI edycji PSP w II segmencie musisz:
• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę branżową II stopnia w 2022 r.,
• osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze (liczbę punktów oblicz
sam stosując algorytm podany na stronie),
• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów
magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2.107,00 zł. brutto wyliczony z
czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń
otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
• mieszkać na terenie obszaru LGD (gmina Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk lub miasto
Wąbrzeźno),
• posiadać rekomendację naszego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia
Wąbrzeska.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych, m.
in. regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w raku akademickim 2022/2023 Segment II, algorytm
wg którego przeliczane są punkty z pisemnych egzaminów maturalnych, terminarz i wniosek
on-line dostępne są na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze- krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie/ Przypominamy, że do składania wniosku on-line
uprawnione są wyłącznie osoby, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia LGD Ziemia
Wąbrzeska! Maturzysto, masz pytania? Szczegółowe informacje zostaną Ci udzielone pod nr tel. 56 470 89 08, 530-367-814 lub mailowo: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę