OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Przez naukę do sukcesu IV”

 nr RPKP.10.02.02-04-0011/20         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

 Formy wsparcia:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli – typ 1, 5 i 6

 • Zajęcia rozwijające w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
 • Zajęcia rozwijające z ICT
 • Zajęcia rozwijające kreatywność z wykorzystaniem ICT
 • Zajęcia rozwijające z programowania
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
 • Zajęcia rozwijające z biologii
 • Zajęcia rozwijające z chemii
 • Zajęcia rozwijające z geografii
 • Zajęcia metodą eksperymentu w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
 • Zajęcia metodą eksperymentu z fizyki
 • Zajęcia metodą eksperymentu z chemii
 • Zajęcia metodą eksperymentu z biologii
 • Zajęcia metodą eksperymentu z geografii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla maturzystów
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla maturzystów

2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – typ 2

 • Zajęcia dla uczniów autystycznych o charakterze przysposabiającym do funkcjonowania w grupie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.
Termin składania dokumentów: od 01.02.2022 – 11.03.2022

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Załączniki:

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę