Ubezpieczenia od NNW dla uczniów

Wykładnia Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół

Umowa ubezpieczenia od NNW na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy – Prawo oświatowe (art. 92c ust. 4 pkt 1) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również rady rodziców, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od NNW (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką. Natomiast obowiązkiem szkoły jest zapewnienie ubezpieczenia od NNW w trzech przypadkach:
– gdy szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną);
– gdy uczniowie kierowani są na praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą;
– uczniów z oddziałów przygotowania wojskowego podczas zajęć praktycznych oraz dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

Na podstawie w/w wykładni, informuję, że szkoła nie będzie prowadziła żadnych czynności związanych z ubezpieczeniem od NNW dla uczniów. Jedynym wyjątkiem dotyczącym naszej szkoły jest obowiązek ubezpieczenia w przypadku organizacji wycieczek zagranicznych. O zawarciu umowy ubezpieczenia dla ucznia decydują wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Takie same zasady obowiązywały w ZSO w poprzednim roku szkolnym.

Dyrektor ZSO
Aleksander Czarnecki

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę