„Przez naukę do sukcesu IV”

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu IV” nr RPKP.10.02.02-04-0011/20         

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

 Formy wsparcia:

1.     1. Dodatkowe zajęcia

a)     Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli – typ 1,5 i 6

 Zajęcia  rozwijające w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:

  • Rozwijające z ICT
  •  Rozwijające kreatywność z wykorzystaniem ICT
  •  Zajęcia rozwijające z programowania
  • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie

  • Z matematyki dla maturzystów

b)    Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami

  • Zajęcia socjoterapeutyczne

c)     Doradztwo zawodowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:

– Zespołu Szkół Ogólnokształcących: https://liceum-wabrzezno.pl/

– na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/

– w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 15.02.2023 – 22.02.2023

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

ul. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Załączniki do pobrania:

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę