Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Przez naukę do sukcesu IV”

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uzupełniający uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie poprzez udział 120 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli do 30.09.2023.

Formy wsparcia:

 1. Dodatkowe zajęcia
  1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli – typ 1,5 i 6
   • Zajęcia  rozwijające w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:
    • Rozwijające z ICT
    • Zajęcia rozwijające z programowania 
  2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
   • Zajęcia socjoterapeutyczne
  3. Doradztwo zawodowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: 

 • w sekretariatach i na stronach internetowych:
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących: https://liceum-wabrzezno.pl/
 • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/
 • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 01.03.2023 – 08.03.2023


Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 
ul. Wolności 44
pokój 208,209
tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152
e-mail: wr@wabrzezno.pl

Załączniki do pobrania:

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę