OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-02-04-0018/18                           

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Wąbrzeskiego poprzez udział 180 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 26 nauczycieli do 31.12.2022.

 Formy wsparcia:

  1. Dodatkowe zajęcie pozalekcyjne i pozaszkolne oraz kursy dla uczniów.

Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie:

  • Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariatach i na stronach internetowych:
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących: https://liceum-wabrzezno.pl/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: https://www.wabrzezno.pl/
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.
Termin składania dokumentów: od 09.09.2022 – 23.09.2022

Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariatach szkół i placówkach objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

Wpisz frazę powyżej i naciśnij ENTER. Naciśnij ESC aby anulować.

Wróć na górę