logo

A A A
Pobierz/Otwórz
Pobierz/Otwórz
Pobierz/Otwórz

Powiat Wąbrzeski ogłosił nabór uczniów na staże zawodowe do projektu pt. „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18. Uczniowie zainteresowani odbyciem stażu składają deklarację uczestnictwa oraz oświadczenia uczestnika projektu (wzory poniżej) w sekretariacie szkoły w terminie od 25 maja 2020 r. do 05 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00-14:00. Przyjmowana będzie tylko kompletnie wypełniona dokumentacja, w przypadku osób niepełnoletnich zarówno na deklaracji jak i oświadczeniu konieczny jest podpis rodzica/opiekuna prawnego.

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie-staż.pdf Pobierz/Otwórz
Oswiadczenie uczestnika projektu RODO Pobierz/Otwórz
Zarządzenie Nr 31 Starosty Wąbrzeskiego Pobierz/Otwórz
Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu Pobierz/Otwórz
Regulamin rekrutacji na staż zawodowy Pobierz/Otwórz
Spakowany komplet dokumentacji Pobierz/Otwórz

 

Kryteria premiujące:

  • wysoka średnia ocen z przedmiotów za ostatni semestr, (1-15 pkt.),
  • wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, (0/5pkt.),
  • dodatkowe punkty otrzymają uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i ekonomicznej (opinia wychowawcy/pedagoga), (0-5pkt.),
  • ocena z zachowania na świadectwie.

 

W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.

Więcej szczegółów w regulaminie rekrutacji oraz u szkolnego koordynatora projektu - Pana Jarosława Krause.

UWAGA.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, po wejściu do szkoły, każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, jako działania profilaktycznego przed koronawirusem. To obowiązkowa czynność. W budynku znajduje się stolik wraz z dozownikami zawierającymi płyn dezynfekcyjny.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Pobierz/Otwórz
Pobierz/Otwórz